Eesti Lauatenniseliidu (ELTL) põhikiri

 

 1. Üldsätted

  1.1. Eesti Lauatenniseliit (edaspidi ELTL), on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes huvides tegutsev ning heategevuslikult sporti toetav mittetulundusühing, mille põhitegevus on suunatud lauatennise alase tegevuse arendamisele, juhtimisele ja toetamisele Eestis.

1.2. ELTL on asutatud 24. novembril 1990. a ning kantud registrisse mittetulundusühinguna (registrikood 80079180).

 

1.3. ELTL on spordialaliit spordiseaduse tähenduses, mis ühendab Eestis lauatennisega tegelevaid spordiorganisatsioone ühistegevuse, lauatennise edendamise ning sellealase tegevuse koordineerimise eesmärgil.

 

1.4. ELTL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, ELTL põhikirjast ja ELTL pädevate organite otsustest, Rahvusvahelise lauatenniseföderatsiooni (ITTF) ja Euroopa Lauatenniseliidu (ETTU) poolt kehtestatud määrustest ja suunistest, samuti Eesti Olümpiakomitee (EOK) tunnustatud hartadest, koodeksitest ja hea juhtimise tavast ning Maailma Antidopingu Agentuuri ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) õigusaktidest.

 

1.5. ELTL on Eesti Olümpiakomitee liige ja tal on ainuõigus lauatennise Eesti meistrivõistluse korraldamiseks kõigis võistlusklassides.

1.6. ELTL tegutseb avalikes huvides heategevuslikult ning järgib oma tegevuses tulumaksuseaduse §-s 11 sätestatud nõudeid ja piiranguid, mis on vajalikud tulumaksusoodustusega ühingu staatuse hoidmiseks. ELTL ei jaota oma tulu ning ei tohi anda rahaliselt hinnatavaid hüvesid oma liikmetele ega nendega seotud isikutele. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ELTL eesmärk ega põhitegevus. ELTL tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Stipendiumite määramisel maksmisel juhindutakse spordiseaduse ja tulumaksuseaduse nõuetest.

 

1.7. ELTL-il on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.8. ELTL asukoht on Tallinn.


2. ELTL eesmärgid ja tegevus

2.1. ELTL tegevuse eesmärgid on lauatennise arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, lauatennise kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning ELTL liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks tingimuste loomine.

 

2.2. Eesmärkide täitmiseks viib ELTL läbi järgmisi tegevusi:
2.2.1. koondab ja ühendab lauatennisega tegelevaid spordiorganisatsioone spordiseaduse tähenduses;
2.2.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab oma liikmete kaudu ELTL tegevusse lauatennisest huvitatud isikuid, eelkõige noori ja toetajaid;
2.2.3. arendab aktiivset tegevust oma spordiala tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;
2.2.4. korraldab kasumit mittetaotleval viisil oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja teisi üritusi, osavõtte võistlustest, koostab ELTL edetabeleid, määrab ELTL esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks, töötab välja ELTL võistluse juhendeid, hangib klubidele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid, autasustab sportlasi ja teisi ELTL liikmeid ning toetajaid;
2.2.5. korraldab ELTL tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks rahvusvahelistest spordivõistlustest;
2.2.6. arendab koostööd lauatennisega tegelevate liitudega teistes riikides, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal harrastatava spordiala edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
2.2.7. tagab koolituse isikutele, kellele on ELTL poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmesklubide esindajatele kohustuste ja ülesannete täitmiseks või enesetäiendamiseks;
2.2.8. toetab võimalustele vastavalt ja kasumit mittetaotleval viisil sportlaste ja treenerite tegevust, toetab sportlasi ja treenereid treeningtingimuste loomisel ja spordivarustusega;
2.2.9. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi ja tasuta spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi;
2.2.10. autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.


3. ELTL liikmed, liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

3.1. ELTL liikmeks võib olla spordiorganisatsioon või spordikool spordiseaduse tähenduses, kelle tegevus on lauatennise arendamine, kes tunnistab ja täidab käesolevat põhikirja, osaleb aktiivselt ELTL tegevuses ning tasub ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. ELTL liikmesklubide liikmed saavad kuuluda ELTL-i ainult oma klubi kaudu.

 

3.2. ELTL liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustaks ELTL volikogu.

3.3. Liikmelisust ELTL-s ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isiku liikme lõppemise korral tema liikmelisus ELTL-s lõpeb. Liikmelisus säilib liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus.

3.4. ELTL liikmel on õigus avalduse alusel ELTL-st välja astuda, teatades sellest ette vähemalt kaks kuud. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

3.5. Liikme võib ELTL-st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida ELTL põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt ELTL moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata ELTL juhtorganite otsuseid või on jätnud tasumata ELTL liikmemaksu. ELTL-st välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist volikogu poolt.


3.6. Kui liikmelisus lõpeb välja astumise või välja arvamisega majandusaasta kestel, peab ELTL liige tasuma ettenähtud liikmemaksu kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

 

 

 1. ELTL liikmete õigused ja kohustused

  4.1. ELTL liikmel on õigus:
  4.1.1. osaleda ja olla esindatud ELTL kõigil üritustel ning tegevustes;
  4.1.2. kasutada ELTL poolt loodud sportimistingimusi vastavalt ELTL-s kehtestatud korrale;
  4.1.3. osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena ELTL volikogu töös ning valida ja olla valitud ELTL organitesse, esindada ELTL selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
  4.1.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ELTL valitavate organite tegevuse kohta;
  4.1.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale ELTL sümboolikat.

4.2. ELTL liige on kohustatud:
4.2.1. järgima ELTL põhikirja ning täitma ELTL juhtorganite otsuseid;
4.2.2. arendama ja harrastama lauatennist;
4.2.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
4.2.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ELTL vara;
4.2.5. hoidma ja kaitsma ELTL head nime, seisma ELTL eesmärkide ja põhimõtete eest.

 

4.3. Eelnevalt nimetamata kohustusi saab liikmele panna ainult asjaomase liikme nõusolekul.

4.4. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab ELTL juhatus.


 1. ELTL volikogu

  5.1 ELTL kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek (edaspidi nimetatud „ELTL volikogu“).

 

5.2. ELTL volikogu pädevusse kuulub:
5.2.1. ELTL põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
5.2.2. ELTL tegevusprogrammide, majandusaasta aruannete ning vajaduse korral juhatuse otsuste kinnitamine;
5.2.3. ELTL juhatuse esimehe ja liikmete valimine, samuti revidendi või revisjonikomisjoni ning vajadusel audiitori valimine;
5.2.4. ELTL juhatuse ja erialakomisjonide aruannete kinnitamine;
5.2.5. ELTL tegevuse lõpetamine;
5.2.6. muude küsimuste otsustamine ELTL juhatuse ettepanekul.

 

5.3 Korraline volikogu istung kutsutakse kokku üks kord kalendriaastas. Erakorraline volikogu istung kutsutakse kokku kas juhatuse algatusel või vähemalt 1/10 ELTL liikmete nõudel. Volikogu istungil osalevad ka ELTL president, peasekretär ja kõik juhatuse liikmed. Volikogu istungid on lahtised.

 

5.4. Volikogu istungi kokkukutsumiseks avaldab ELTL juhatus soovitavalt üks kuu enne istungi toimumist koduleheküljel teate, näidates ära istungi toimumise aja, koha ja päevakorra. Teade saadetakse ka igale liikmele e-kirjaga.

 

5.5. Volikogu on otsustusvõimeline, kui selle istungil osaleb üle poole ELTL liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Isiku valimisel loetakse valituks enim hääli saanud kandidaadid. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 istungil osalejate poolt häältest. Igal liikmel on otsuse tegemisel üks hääl.

 

5.6. Volikogu istungi kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osalenud liikmete arv, päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokolli lahutamatuks lisaks on osalejate nimekiri ning ärakirjad istungile esitatud kirjalikest ettepanekutest ja avaldustest.

 

5.7. Volikogu võib oma istungeid korraldada ka videokonverentsi vormis sidevahendite kaudu, samuti võib volikogu otsuseid vastu võtta kirjaliku hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise protokolli koostab juhatus, juhindudes mittetulundusühingute seaduse § 221 sätetest.

 

5.8. Volikogu valib kuni neljaks aastaks revisjonikomisjoni või revidendi, kes vaatab läbi juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande ning esitab volikogule oma hinnangu aruande õigsuse ja juhatuse tegevuse kohta.

 

 

 1. ELTL juhatus

  6.1. ELT juhatusse kuulub koos esimehega 5-11 liiget, kes valitakse volikogu poolt neljaks aastaks. Täpse juhatuse liikmete arvu määrab volikogu enne valimisi.

 

6.2. ELTL juhatuse pädevusse kuulub:
6.2.1. ELTL uute liikmete vastuvõtmine ja liidust väljaarvamine, liikmete nimekirja pidamine, ELTL sisseastumismaksu ja liikmemaksude määrade kinnitamine;
6.2.2. ELTL tegevusprogrammide väljatöötamine ja elluviimine;
6.2.3. ELTL vara haldamine, eelarve koostamine, majandusliku ja sportliku tegevuse aruannete koostamine;
6.2.4 ELTL presidendi ja peasekretäri ametisse nimetamine ning peasekretäri ettepanekul teiste ELTL palgaliste töötajate ametisse määramine, ametijuhendite kinnitamine ning nendega sõlmitavate töölepingute kinnitamine;

6.2.5 erialakomisjonide moodustamine vastavalt vajadusele;

6.2.6. ELTL nimel sõlmitavate lepingute projektide läbivaatamine;

6.2.7. võistluste kalenderplaani ja juhendite ettevalmistamine ning kinnitamine;
6.2.8. Eesti võistkondade ja delegatsioonide kinnitamine osavõtuks rahvusvahelistest võistlustest;
6.2.9. sportlaste reitingu, treenerite ja kohtunike klassifikatsiooniarvestuse pidamine, ELTL liikmete ja sportlaste tunnustamine;
6.2.10. sportlaste välismaal töötamise ja võistlemise lubade andmine, lepingute kooskõlastamine.

6.3. ELTL juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul mitte harvemini kui kord kuus. ELTL juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

 

6.4. Juhatus võib võtta vastu otsuseid ilma koosolekut pidamata sidevahendi vahendusel (e-post, telefon, jne). Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse kõigist liikmetest. Sidevahendi vahendusel hääletamise kord sätestatakse juhatuse otsusega.

6.5. Juhatuse esimees juhib juhatuse tööd ning juhatab volikogu istungeid. Juhatuse esimehe puudumisel asendab teda temaga kooskõlastatult üks juhatuse liikmetest.

 

6.6. ELTL juhatus määrab ametisse ELTL presidendi, kes esindab ELTL-i suhtlemisel teiste spordiorganisatsioonidega ja toetajatega. Kui president ei ole juhatuse liige, siis määratakse tema tööülesanded kindlaks temaga sõlmitavas lepingus.

 

6.7. ELTL igapäevast tegevust korraldab peasekretär, kes võib olla samaaegselt ka juhatuse liige. Peasekretäri tööülesanded, õigused ja kohustused ning tasustamine reguleeritakse temaga sõlmitavas lepingus ning tema volitused tehingute tegemisel määratakse kindlaks volikirjas. Kui peasekretär on juhatuse liige, peab temaga sõlmitava lepingu heaks kiitma volikogu. 1. ELTL tegevuse lõpetamine ja likvideerimine

  7.1. ELTL likvideeritakse seadustes toodud alustel ning seal kehtestatud korras.

7.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik –õiguslikule juriidilisele isikule.


Põhikirja redaktsioon on kinnitatud ELTL volikogu istungil 25.05.2023