1. Üldsätted:

1.1. Eesti Lauatenniseliit, lühinimetus ELTL, on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes huvides tegutsev ning heategevuslikult sporti toetav mittetulundusühing, mille põhitegevus on suunatud lauatennisealase tegevuse arendamisele, juhtimisele ja toetamisele Eestis;
1.2.Eesti Lauatenniseliit, edaspidi ELTL, ühendab Eestis lauatennisega tegelevaid spordiorganisatsioone ühistegevuse, lauatennise edendamise ning sellealase tegevuse koordineerimise eesmärgil;
1.3. ELTL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, ELTL põhikirjast ja ELTL pädevate organite otsustest, Rahvusvahelise lauatenniseföderatsiooni (ITTF) ja Euroopa Lauatenniseliidu (ETTU) poolt kehtestatud määrustest ja suunistest aga samuti Eesti Olümpiakomitee (EOK) tunnustatud hartadest, koodeksitest ja hea juhtimise tavast ning Maailma Antidopingu Agentuuri õigusaktidest;.
1.4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ELTL eesmärk ega põhitegevus. ELTL tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, ELTL liikmete vahel tulu ei jaotata ning rahaliselt hinnatavaid soodustusi liikmetele ei anta;
1.5. ELTL on eraõiguslik juriidiline isik, kelle õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
1.6. ELTL-il on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus;
1.7. ELTL asukoht on Tallinn, tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik ja töökeeleks eesti keel;
1.8. ELTL on asutatud 24. novembril 1990a Tallinnas.


2. ELTL eesmärgid ja tegevus:

ELTL tegevuse eesmärgid on lauatennise arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, lauatennise kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning ELTL liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks tingimuste loomine. Eesmärkide täitmiseks ELTL:
2.1. koondab ja ühendab lauatennisega tegelevaid spordiorganisatsioone spordiseaduse tähenduses;
2.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab oma liikmete kaudu ELTL tegevusse lauatennisest huvitatud isikuid, eelkõige noori ja toetajaid;
2.3. arendab aktiivset tegevust oma spordiala tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;
2.4. korraldab kasumit mittetaotleval viisil oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja teisi üritusi, osavõtte võistlustest, koostab ELTL edetabeleid, määrab ELTL esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks, töötab välja ELTL võistluse juhendeid, hangib klubidele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid, autasustab sportlasi ja teisi ELTL liikmeid ning toetajaid;
2.5. korraldab ELTL tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks rahvusvahelistest spordivõistlustest;
2.6. arendab koostööd lauatennisega tegelevate liitudega teistes riikides, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal harrastatava spordiala edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
2.7. tagab koolituse isikutele, kellele on ELTL poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmesklubide esindajatele kohustuste ja ülesannete täitmiseks või enesetäiendamiseks;
2.8. toetab võimalustele vastavalt ja kasumit mittetaotleval viisil sportlaste ja treenerite tegevust, toetab sportlasi ja treenereid treeningtingimuste loomisel ja spordivarustusega;
2.9. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi ja tasuta spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi;
2.10. autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.
2.11. On EOK liige ja omab ainuõigust lauatennise Eesti meistrivõistluse korraldamiseks kõigis võistlusklassides.


3. ELTL liikmed, nende õigused, kohustused:

3.1. ELTL liikmeteks võivad olla spordiorganisatsioonid, kelle tegevus on lauatennise arendamine, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt ELTL tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. ELTL liikmesklubide liikmed saavad kuuluda ELTL-i ainult oma klubi kaudu;
3.2. ELTL liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab ELTL juhatus.
Kui ELTL juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse ELTL volikogu poolt;
3.3. Liikmelisust ELTL-s ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isiku liikme lõppemise korral tema liikmelisus ELTL-s lõpeb. Liikmelisus säilib liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus ELTL-s;
3.4. ELTL liikmel on õigus avalduse alusel ELTL-st välja astuda. Liige võib ELTL-st välja astuda pärast kahe kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik;
3.5. Liikme võib ELTL-st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida ELTL põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt ELTL moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata ELTL valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata ELTL liikmemaksu. ELTL-st välja arvatud liikmele tuleb tema ELTL-st väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist volikogu poolt;
3.6. Kui liikmelisus lõpeb ELTL välja astumise või välja arvamisega majandusaasta kestel, peab ELTL liige tasuma ettenähtud liikmemaksu kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata;
3.7. ELTL liikmetel on õigus:
3.7.1. osaleda ja olla esindatud ELTL kõigil üritustel ning tegevustes;
3.7.2. kasutada ELTL poolt loodud sportimistingimusi vastavalt ELTL-s kehtestatud korrale;
3.7.3. osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena ELTL volikogu töös ning valida ja olla valitud ELTL juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada ELTL selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3.7.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ELTL valitavate organite tegevuse kohta ning saada ELTL tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
3.7.5. esitada ELTL juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
3.7.6. kasutada vastavalt kehtestatud korrale ELTL sümboolikat;
3.7.7. ELTL-st välja astuda
3.8. ELTL liikmed on kohustatud:
3.8.1. järgima ELTL põhikirja ning ELTL juhtorganite poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
3.8.2. arendama ja harrastama spordiala, millega ELTL-s tegeletakse;
3.8.3. osalema korralistel ja erakorralistel volikogu istungitel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
3.8.4. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
3.8.5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ELTL vara;
3.8.6. hoidma ja kaitsma ELTL head nime, seisma ELTL eesmärkide ja põhimõtete eest. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada ELTL-i volikogu ja ELTL-i juhatus omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.


4. ELTL struktuur ja juhtimine:

4.1. ELTL liikmed on spordiorganisatsioonid ja/või spordikoolid spordiseaduse tähenduses;
4.2. ELTL kõrgeimaks organiks on ELTL volikogu, mis kutsutakse kokku kord kalendriaastas, esindusnormiga üks hääl igal ELTL liikmel. Volikogul osalevad ka kõik ELTL juhatuse liikmed. Volikogu istungid on lahtised. Volikogu istungite vahelisel ajal juhib Eesti Lauatenniseliitu ELTL juhatus;
4.3. Vajaduse korral ja 1/10 ELTL liikmete nõudel võib kokku kutsuda ELTL erakorralise volikogu istungi;
4.4. Volikogu istungi kokkukutsumiseks avaldab ELTL juhatus soovitavalt üks kuu enne istungi toimumist koduleheküljel teate, näidates ära istungi toimumise aja, koha, päevakorra ja saadab igale liikmele samasisulise kirjaliku teate või e-kirjaga;
4.5. Volikogu on otsustusvõimeline, kui selle istungil osaleb üle poole ELTL liikmetest. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 istungil osalejate poolthäältest. Kõikidesse juhtorganitesse kandideerijate kohta tuleb esitada juhatusele vähemalt kaks nädalat enne volikogu istungit ankeetavaldus kandideerimise kohta koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga. Volikogu võib esitada kandidaate ka volikogu koosolekul;
4.6. Volikogu valib kuni neljaks aastaks ELTL juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni või revidendi. Juhatuseesimehel ainuisikuliselt või kõigil juhatuse liikmetel koos on õigus esindada ELTL-i kõigis toimingutes. Juhatuse esimees juhib juhatuse tööd ning on eesistujaks volikogu istungil. Juhatuse esimehe puudumisel asendab teda temaga kooskõlastatult üks juhatuse liikmetest. Revident või revisjonikomisjon hindab juhatuse tehingute majanduslikku sisu ja vormi ning annab kord aastas volikogule juhatuse tegevuse kohta oma hinnangu;
4.7. ELTL volikogu valib juhatuse esimehe ettepanekul kuni neljaks aastaks juhatuse liikmed, kuid kandidaate ELTL juhatusse on õigus esitada kõigil ELTL liikmetel. Koos ELTL juhatuse esimehega kuulub ELTL juhatuse koosseisu 5-7 liiget. Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed osutuvad valituks 7 enim hääli saanud kandidaati.
Kui ELTL liige ei saa volikogu koosolekul osaleda, võib ta volitada enda eest osalema ja hääletama teise liikme. Volitus peab olema vormistatud kirjalikult;
4.8. ELTL juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul mitte harvemini kui kord kuus;
4.9. ELTL juhatus annab oma tegevusest aru volikogu koosolekul;
4.10. ELTL juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Juhatus võib pidada koosolekut otsuse vastuvõtmiseks sidevahendi vahendusel (e-post, telefon, jne) ja füüsiliselt erinevates asukohtades. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse kõigist liikmetest. Sidevahendi vahendusel hääletamise kord sätestatakse juhatuse otsusega.
4.11. Iga ELTL juhtorganisse valitud liige võib sealt tagasi astuda omal soovil. Juhtorganisse valitud liikme võib sealt tagasi kutsuda tema sinna valinud organ või ELTL-I liige, kuhu ta kuulub.
4.12. ELTL volikogu pädevusse kuulub:
4.12.1. ELTL põhikirja vastuvõtmine, sellesse muudatuste ja täienduste tegemine;
4.12.2. ELTL tegevusprogrammide, majandusaasta aruannete ning vajaduse korral juhatuse otsuste kinnitamine;
4.12.3. ELTL juhatuse esimehe, juhatuse liikmete, revidendi või revisjonikomisjoni ning vajadusel audiitori valimine;
4.12.4. ELTL juhatuse ja erialakomisjonide aruannete kinnitamine;
4.12.5. ELTL tegevuse lõpetamine;
4.12.6. ELTL juhatus võib volikogule lahendamiseks esitada ka teisi küsimusi.
4.13. ELTL juhatuse pädevusse kuulub:
4.13.1 ELTL peasekretäri ametisse nimetamine ja tema ettepanekul ELTL palgaliste töötajate ametisse määramine, nende ametijuhendite ja palgamäärade kinnitamine, ametist vabastamine; ELTL peasekretär ja/või töötaja võib kuuluda ELTL juhatusse.
4.13.2. ELTL tegevusprogrammide väljatöötamine ja elluviimine;
4.13.3. ELTL uute liikmete vastuvõtmine ja liidust väljaarvamine, ELTL sisseastumise ja liikmemaksude suuruse kinnitamine;
4.13.4. ELTL fondide moodustamine;
4.13.5. ELTL nimel sõlmivate lepingute projektide läbivaatamine;
4.13.6. Eesti võistkondade ja delegatsioonide kinnitamine osavõtuks rahvusvahelistest võistlustest;
4.13.7. vabariiklike võistluste kalenderplaani ja juhendite ettevalmistamine ning kinnitamine;
4.13.8. ELTL rahaliste vahendite ja omandi haldamine, tulude-kulude eelarve koostamine, finants-majandusliku ja sportliku tegevuse aruannete koostamine;
4.13.9. personaalküsimuste arutelu ja sanktsioonide rakendamine, ELTL liikmete välismaal töötamise ja võistlemise lubade andmine, lepingute kooskõlastamine;
4.13.10. mängijate reitingu, treenerite ja kohtunike klassifikatsiooniarvestuse pidamine, ELTL liikmete ja mängijate tunnustamine.
4.13.11. ELTL juhatus moodustab erialakomisjonid.
4.13.11.1. Komisjonid määratlevad oma töö eesmärgid ja mõõdikud ning vastutav juhatuse liige annab igaaastaselt volikogule aru tulemustest.
4.13.12 ELTL presidendi valimine. ELTL presidendi ülesandeks on trateegiast tulenevate eesmärkide täitmisele kaasaaitamine läbi isiklike väärtuste, kogemuste ja kontaktide. Presidendi õigused ja kohustused kooskõlastatakse juhatusega. Presidendi roll lõppeb automaatselt uue juhatuse valimisega, kui uus juhatus ei otsusta teisiti. Presidendi rolli täidab presidendi puudumisel juhatuse esimees.
4.14. ELTL peasekretär:
ELTL peasekretär esindab liitu kõigis organisatsioonides, avab pankades arveldus- ja muid arveid, kasutab oma kompetentsi piires ELTL-i vara ja vahendeid, sõlmib lepinguid ning annab välja volikirju ja korraldusi. Peasekretäri ülesanneteks on:
4.14.1. ELTL asjaajamine, sealhulgas volikogu ja juhatuse istungite ettevalmistamine, raamatupidamise ja arhiivi korraldamine;
4.14.2. ELTL tulude-kulude eelarvete projektide koostamine, finants-majandusliku tegevuse aruannete projektide ettevalmistamine;
4.14.3. ELTL nimel sõlmitavate lepingute projektide ettevalmistamine, lepingute täitmise, arvestuse ja aruandluse kontroll ja muu sellealane tegevus;
4.14.4. ELTL finants-majandusliku olukorra eest hoolitsemine, koostöö ELTL toetajatega.


5. ELTL varad:

5.1. ELTL rahalised vahendid põhieesmärkide täitmise tagamiseks moodustuvad:
5.1.1. laekumistest riigieelarvetest;
5.1.2. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.3. laekumistest teenuste ja kaupade eest;
5.1.4. lepingulistest maksetest toetajatelt, vabatahtlikest maksetest ja annetustest ettevõtetelt, organisatsioonidelt ja üksikisikutelt;
5.1.5. spordiüritustest osavõtjatelt registreerimis- ja osavõtumaksudest;
5.1.6. lepingulistest maksetest lauatennisevarustust tootvatelt ettevõtetelt;
5.1.7. reklaamiteenuse osutamise eest saadud reklaamituludest;
5.1.8. ELTL väljaannete ja sümboolika müügist;
5.1.9. krediidist ja muudest laekumistest.
5.2. ELTL vara kasutatakse vaid põhikirjaliste eesmärkide täitmise huvides;
5.3. ELTL ei või jaotada oma vara või tulu ega anda materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele ning organi liikmele, samuti annetajale või tema organi liikmele ning nendega seotud isikutele;
5.4. ELTL võib juhatuse otsusega moodustada erifonde, kehtestada nende kasutamise korra ja maksta stipendiume;
5.5. ELTL raamatupidamise aruandlust tehakse kehtestatud korras ja see kuulub revideerimisele revidendi või revisjonikomisjoni poolt;
5.6. ELTL ei vastuta oma liikmete võlgade ja kohustuste eest ka siis, kui need on tekitatud nimetatud isikute kui ELTL liikmete tegevuse tulemusel.


6. ELTL tegevuse lõpetamine ja likvideerimine:

6.1. ELTL tegevus lõpetatakse ja likvideeritakse Eesti vabariigi seadustes toodud alustel ning seal kehtestatud korras;
6.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik –õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on vastu võetud ELTL asutamise pleenumil Tallinnas, 24. 11. 1990.a., koos muudatuste ja täiendustega, mis on tehtud ELTL suurkogu istungitel 22.10.1994.a., 20.12.1998.a. ja ELTL volikogu istungitel 03.02.2001.a., 15.05.2005.a., 30.05.2006.a., 05.06.2007.a., 09.12.2009, 20.11.2010 ning 31.05.2018.
Kehtiv redaktsioon on kinnitatud ELTL volikogu istungil 24.05.2019.a.