You are currently viewing Tähelepanu! Täiendused regulatsioonides

Tähelepanu! Täiendused regulatsioonides

ELTL juhatus otsustas 30.oktoobril 2020 toimunud koosolekul teha regulatsioonides alljärgnevad täiendused.

  1. ELTL võistlustel covid-19 viiruse ennetamisnõuete täitmine

Täiendada regulatsiooni ’Lauatennisevõistluste korraldamine alates 1.oktoobrist COVID-19 perioodil’ punkti 4, kuhu lisada lõigud :

Korraldajal või korraldaja poolt määratud isikul lasub kohustus tagada maskide kandmine ja reeglitest kinnipidamine. Korraldustele mitteallujad on õigus saalist välja saata.

Võistlusalas on lubatud viibida ainult võistlejal, kohtunikul ja antud kohtumist juhendaval treeneril. Korraldajal on kohustus selgelt piiritleda võistlusala.

2. ELTL võistluste korraldamise regulatsioon

Täiendada ELTL võistluste korraldamise tingimuste regulatsiooni lõikudega :

  • Mängutsoonid peavad olema eraldatud barjääridega. Kõrvaloleva tsooni eraldamiseks võib kasutada 1 barjääri mõlemal pool mängutsooni otstes.
  • Võistkondlike võistluste puhul tuleks tagada võistkondadele istumiskohad (min. 3 kohta/võistkond)
  • Eesti Meistriliiga läbiviimistingimused on täiendavalt sätestatud juhendis.